POKRÝVANIE STRIECH - KLAMPIARSTVO

Informácie o nás

      Firma Šebest s.r.o. vznikla v auguste 1997. V tomto roku sme prevažne pokrývali asfaltovým šindlom a škridlou. O rok neskôr sa k nám začala dovážať ľahká strešná krytina Rannila, s ktorou sme sa najskôr oboznámili, postupne sme začali pracovať prevažne s touto krytinou. V roku 1998 sa výroba ľahkej strešnej krytiny presťahovala do Košíc, odkiaľ sme začali krytinu odoberať.

    Na jeseň v roku 2005 sa spoločnosť Rannila rautarukki group premenovala na spoločnosť Ruukki Slovakia s.r.o. ktorej sme aj naďalej ostali verní. Jednalo sa len o zmenu názvu firmy krytina ostala tá istá, základný materiál fínsky, tvarovanie krytiny ostalo v Košiciach, čo už dnes tiež nie je pravdou, pretože koncern si rozmiestnil stroje na tvarovanie podľa vlastnej potreby aj do iných krajín.

Do dnešných dní sme odobrali a namontovali:

cca 45 600 m2 krytiny Ruukki Monterrey
cca 65 000
m2 trapézoveho plechu
cca   1 250
m2 zakruženého trapézu
cca   4 205 m2 prestrešenia plochých striech systémom LINDAB
cca 32 000 m2 ostatných striech

    V tomto období sme pracovali v malom množstve aj s inými krytinami ako sú asfaltové šindle a krytina Tondach.
I nadalej sme ostali verní plechovým krytinám, pričom sme sa snažili realizovať strechy s inými kvalitnými krytinami a netradičnými technológiami.
    Na jeseň r.2004 sme ako prvý na Slovensku dodávali a montovali strešnú krytinu Lindab a kompletný systém prestrešenia plochej strechy na sedlovú, za použitia tenkostenných profilov ,,Z“,,C“ ako hlavný dodávateľ a v roku 2006 ako subdodávateľ.

    V záujme daľšieho rozširovania si odbornej spôsobilosti sme absolvovali klampiarske školenie na titánzinkovú krytinu Rheinzink.
Pre skvalitnenie služieb pre zákazníkov sme sa stali konsignačným skladom firmy Ruukki, to znamená že v  istých zľavách môže nakúpiť aj u nás a že v základných farbách sú všetky doplnky pre pre zákazníka k okamžitému odberu.
    Strešné konštrukcie sa veľmi výraznou mierou spolupodielajú na tvorbe prostedia budov, v ktorom každý z nás trávi väčšinu svojho života a majú teda priamy vplyv na kvalitu nášho života. Akákoľvek strata funkčnosti týchto konštrukcií vedie skôr či neskôr k bezprostrednému ohrozeniu prevádzky a využitia vnútorných priestorov takto postihnutých objektov.

    V záujme skvalitnenia našej práce a tým aj spokojnosti zákazníkov sme sa stali v r.2003 členom Cechu strechárov Slovenska čo je prospešné aj z iných dôvodov. Ten hlavný je, že Cech strechárov sa svojim pôsobením snaží zlepšiť kvalitu vykonávaných prác na strechách. Zdanlivo jednoduché vyjadrenie má za sebou nesmierne veľa potrebných zmien. Týka sa to vzdelávania tých, ktorí sa podieľajú na projektovaní a výstavbe striech. Vzdelávať – to znamená i oboznamovať sa s novými trendami vo výstavbe striech, znamená to oboznamovať sa s novými technológiami na trhu. Preto Cech strechárov organizuje sympóziá o strechách, preto organizuje cechové dni po celom Slovensku, ako aj iné vzdelávacie aktivity, aby vedomosti o nových poznatkoch, ale aj o tých základných normách sa dostali do nášho povedomia. Organizujú i majstrovské vzdelávanie, ktorého absolventi získajú vysoké vedomosti z oblasti strešných konštrukcií.
  Byť členom cechu je privilégiom kvalitnej strechárskej firmy. 
  Stanovy cechu určujú, že pred vstupom strechárska firma musí preukázať, že vykonáva práce kvalitne a doložiť to referenciami a krajská rada posúdi a preverí fakty a následne doporučí, prípadne nedoporučí, prijatie nového člena na rozhodnutie predstavenstvu. Ale tým to nekončí. Ak ktorýkoľvek člen cechu hrubo poruší technologickú disciplínu pri výstavbe striech, môže byť z cechu vylúčený. Byť v cechu je totiž zodpovednosť. Zodpovednosť pred svojimi zákazníkmi, ktorým realizujeme práce, zodpovednosť prevziať na seba záruku za kvalitu strechy, ktorú sme zrealizovali, zodpovednosť za dodržiavanie stavebných noriem, zodpovednosť za dodržiavanie bezpečnostných i požiarnych noriem pri samotnej realizácii strechy. Naši zákazníci pokiaľ si vyberú realizačnú firmu z radov cechu majú veľkú záruku, že si vyberajú spomedzi tých kvalitnejších, ktorí vôľu robiť kvalitne aj verejne prezentujú a neboja sa mať nad sebou kontrolu odborného spoločenstva.

 

Certifikáty

©2009-13 Peknastranka.sk. Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode